תנאי השירות

אנא קרא את הצהרת נהלי פרטיות זו בעיון לפני השימוש בשירות שלנו

vidjuice.com ("Our", "We" או "Us") מורכב מדפי אינטרנט המכילים מידע שסופק על ידינו. הגישה שלך לאתר מוצעת לך מותנית בהסכמתך לתנאי שירות אלה יחד עם הצהרת נוהלי הפרטיות שלנו, המשולבת בזאת בהפניה זו ונמצאת בכתובת ("תנאים"). אם תנאי הסכם זה נחשבים להצעה, הקבלה מוגבלת במפורש לתנאים אלה. אם אינך מסכים ללא תנאי לכל התנאים וההגבלות של הסכם זה, אין לך זכות להשתמש באתר/לקוח ובכל שירותים מקושרים אחרים.

1. גישה לשירותים

שים לב שאנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות תנאים אלה בכל עת עם הודעה. אתה יכול לעיין בגרסה העדכנית ביותר של התנאים בכל עת. התנאים המעודכנים מחייבים אותך בתאריך הגרסה המצוין בתנאים המעודכנים. אם אינך מסכים לתנאים המעודכנים, עליך להפסיק להשתמש בשירות vidjuice.com. המשך השימוש שלך בשירות לאחר תאריך התוקף יהווה את הסכמתך לתנאים המעודכנים.

2. שינויים באתר/לקוח

אתה רשאי להשתמש באתר/לקוח אם וכאשר הוא זמין. איננו מבטיחים את הזמינות של האתר/הלקוח או כל תכונה מסוימת. תכונה מסוימת עשויה להיות גרסת טרום-הפצה וייתכן שלא יפעל כראוי או בדרך, גרסה סופית עשויה לעבוד. אנו עשויים לשנות באופן משמעותי את הגרסה הסופית או להחליט שלא לשחרר אותה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות, להסיר, למחוק, להגביל או לחסום גישה, לגבות תשלום או להפסיק לספק את כל האתר/לקוח או חלק ממנו בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

3. תוכן

יש להשתמש באתר/לקוח של vidjuice.com ובכל שירות מקושר אחר למטרות פרטיות בלבד. כל שימוש מסחרי ב-vidjuice.com אסור בהחלט ויתנהל בבית משפט. המטרה היחידה של vidjuice.com היא ליצור עותק של תוכן מקוון להורדה לשימוש פרטי של המשתמש (“שימוש הוגן”). כל שימוש נוסף בתוכן המועבר על ידי vidjuice.com, במיוחד אך לא בלעדי הפיכת התוכן לנגיש לציבור או שימוש מסחרי בו, חייב להיות מוסכם עם בעל הזכויות של התוכן שהורד בהתאמה. המשתמש נושא באחריות מלאה לכל הפעולות הקשורות לנתונים המועברים על ידי vidjuice.com. vidjuice.com אינו מעניק זכויות כלשהן לתכנים, מכיוון שהוא פועל רק כספק שירות טכני.

האתר/הלקוח או האפליקציות באתר/לקוח, עשויים להכיל קישורים לאתרים או לקוחות של צד שלישי (“אתרים מקושרים/לקוח”). האתרים/הלקוח המקושרים אינם בשליטתנו ואיננו אחראים לכל אתר מקושר, לרבות כל תוכן הכלול באתר מקושר או כל שינוי או עדכונים באתר מקושר. אנו מספקים קישורים אליך רק מטעמי נוחות, והכללת כל קישור אינה מעידה על אישורנו לאתר או כל קשר עם מפעיליו. המשתמש נושא באחריות מלאה לבדיקת חוקיות השימוש שלו ב-vidjuice.com. vidjuice.com מספק שירות טכני בלבד. לפיכך, vidjuice.com אינה נושאת באחריות כלפי המשתמש או כל צד שלישי לאפשרות הורדת תוכן דרך vidjuice.com.

אתה מצהיר ומתחייב בפנינו כי: (א) אתה אדם פרטי (כלומר, לא תאגיד) ואתה בגיל החוקי ליצור חוזה מחייב או שיש לך רשות מהוריך לעשות זאת, ואתה לפחות גיל 13 ומעלה; (ב) כל פרטי הרישום שאתה שולח מדויקים ואמיתיים; ו-(ג) תשמור על הדיוק של מידע כזה. אתה גם מאשר כי אתה רשאי על פי חוק להשתמש בשירותים ולגשת אליהם ולוקח אחריות מלאה על הבחירה והשימוש והגישה לשירותים. הסכם זה בטל כאשר הוא אסור על פי חוק, והזכות לגשת לשירותים מתבטלת בתחומי שיפוט כאלה.

4. רפרודוקציות

כל העתק מורשה של כל מידע הכלול במסמך חייב לכלול הודעות על זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או אגדות קנייניות אחרות של vidjuice, על כל עותק של החומרים שנוצרו על ידך. החוקים המקומיים מסדירים את הרישיון לתוכנה ואת השימוש באתר זה.

5. משוב

כל תוכן שנוצר על ידי משתמשים, כולל אך לא רק הערות משתמשים, הצעות, רעיונות או מידע אחר הקשור או לא קשור, המסופק על ידך או כל גורם אחר בצורה של דואר אלקטרוני או הגשות אחרות אלינו (למעט חומר שאתה מפרסם בשירות בהתאם לתנאים אלה) (באופן קולקטיבי "משוב"), אינם חסויים ואתה מעניק בזאת לנו ולחברות הבנות והשותפים שלנו זכות לא בלעדית, ללא תמלוגים, תמידית, בלתי חוזרת וניתנת לרישיון משנה מלא להשתמש במשוב שלך הערות לכל מטרה ללא פיצוי או ייחוס אליך.

6. שיפוי

אתה תגן, תשפה ותשמור על vidjuice, חברות הבת, השותפים שלה, השותפים והמפרסמים של צדדים שלישיים ושל הדירקטורים, נושאי המשרה, הסוכנים, העובדים, המעניקים והספקים בהתאמה שלהם מפני ונגד כל עלויות, נזקים, הוצאות והתחייבויות (כולל , אך לא רק, שכר טרחת עורכי דין סביר) הנובעים או קשורים לשימוש שלך בשירות, הפרה שלך של תנאים אלה או מדיניות כלשהי, או הפרת זכויות כלשהן של צד שלישי או חקיקה החלה.

7. כתב ויתור על אחריות

במידה המקסימלית המותרת על פי החוק החל, האתר והתוכן מסופקים "כמות שהם", "עם כל התקלות", ו"כפי שזמינים" וכל הסיכון של השימוש והביצועים, נשאר איתך. vidjuice.com, הספקים שלה ומעניקי הרישיונות שלה אין להציג כל מצג, אחריות או תנאים, מפורשים, משתמעים או סטטוטוריים ומתנערים בזאת מכל אחריות משתמעת לסחירות, איכות סחירה, התאמה למטרה מסוימת, כותרת, הנאה שקטה, או פרה. בפרט, vidjuice.com, הספקים שלה ומעניקי הרישיונות אינם מתחייבים שהאתר או התוכן: (א) יעמדו בדרישות שלך; (ב) יהיה זמין או יסופק על בסיס ללא הפרעה, בזמן, מאובטח או ללא שגיאות; (ג) כל מידע או תוכן שיתקבלו דרך האתר יהיו מדויקים, מלאים, או אמין; או (ד) שכל פגמים או שגיאות בו יתוקנו. כל התוכן שאתה מוריד או משיג דרך האתר נגיש על אחריותך הבלעדית, ואתה תהיה האחראי הבלעדי לכל נזק או אובדן הנובעים מכך. ייתכן שיש לך זכויות נוספות על פי החוקים המקומיים שלך, שתנאים אלה אינם יכולים לשנות. בפרט, במידה שהחקיקה המקומית מרמזת על תנאים סטטוטוריים שלא ניתן לשלול, תנאים אלה נחשבים כלולים במסמך זה, אך האחריות של vidjuice.com להפרה של התנאים המשתמעים בחוק מוגבלת בהתאם ובמידה המותרת. לפי החקיקה הזו. ייתכן שיש לך זכויות נוספות על פי החוקים המקומיים שלך, שתנאים אלה אינם יכולים לשנות. בפרט, במידה שהחקיקה המקומית מרמזת על תנאים סטטוטוריים שלא ניתן לשלול, תנאים אלה נחשבים כלולים במסמך זה, אך האחריות של vidjuice.com להפרה של התנאים המשתמעים בחוק מוגבלת בהתאם ובמידה המותרת. לפי החקיקה הזו. ייתכן שיש לך זכויות נוספות על פי החוקים המקומיים שלך, שתנאים אלה אינם יכולים לשנות. בפרט, במידה שהחקיקה המקומית מרמזת על תנאים סטטוטוריים שלא ניתן לשלול, תנאים אלה נחשבים כלולים במסמך זה, אך האחריות של vidjuice.com להפרה של התנאים המשתמעים בחוק מוגבלת בהתאם ובמידה המותרת. לפי החקיקה הזו.

8. מגבלת הפעלה

אנא שימו לב שניתן לרשום תוכנית VidJuice UniTube חודשית/שנתית/ לכל החיים עבור 1 PC/Mac/Android רק במכשיר אחד, בעוד VidJuice UniTube Family Plan ניתן לרשום רק ב-5 מכשירים.

במקרה של החלפת התקן או התקנה מחדש של המערכת, לא תצליח לרשום VidJuice UniTube עם מפתח הרישיון שלך. אנו תומכים באיפוס 5 פעמים עבור כל מפתח רישיון בעצמך. לאחר 5 פעמים התקנה מחדש, עליך לקנות מפתח רישיון חדש כדי להמשיך להשתמש בשירות שלנו. יתרה מכך, אם מפתח הרישיון משמש רק את עצמך, תוכל לפנות אלינו כדי לאפס עבורך את מפתח הרישיון לאחר ההגבלה.

9. יצירת קשר

אם יש לך שאלות, תלונות או תביעות בנוגע לשירותים, תוכל לפנות אלינו בכתובת [מוגן באימייל]